สำหรับใช้สมัครเรียนได้ทั้งวิทยาลัย ,มหาวิทยาลัย และสถาบันหรือตัวแทนสถานศึกษาอื่นๆอีกมากมาย ในสหรัฐอเมริกา และแคนาดา
สำหรับใช้สอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงาน
สำหรับผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะศึกษาต่อ หรือรับการฝึกอบรมในต่างประเทศ
เป็นการสอบวัดผลความรู้ภาษาอังกฤษ ซึ่งมีศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดการสอบ
สำหรับคนที่จะเข้าหลักสูตร MBA
สำหรับคนที่จะไปเรียนต่อปริญญาโท ที่ไม่ใช่คณะ MBA
สำหรับใช้สอบเข้าปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยต่างๆในอเมริกา
สำหรับผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้ประสงค์จะทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อทราบระดับความสามารถของตนเอง
 
 
 
 
ตารางการเปรียบเทียบการสอบ TOEFL ทั้ง 3 รูปแบบ
 
TOEFL iBT Test Sections

 

 
ตารางการเปรียบเทียบคะแนนสอบ ในการสอบแบบต่างๆ
 

 

 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@