Instructors
 
ดร. บุญชัย โกศลธนากุล
 
:: ประวัติการศึกษา
 
    จากการที่เคยได้รับทุนต่างๆ จากองค์กรและสถาบันชั้นนำในระดับระหว่างประเทศกว่า 17 ทุน อาทิ ทุน Fulbright, ทุน Ford Foundation (ไปดูงานที่รัฐสภาสหรัฐ), ทุนผู้ช่วยสอนจาก University of Virginia 4 ปีซ้อน (และได้ Excellent Teaching Awards), ทุนทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกจาก Institute of World Politics, ทุน Dupont Fellowship เป็นต้น ทำให้สามารถนำประสบการณ์อันมีประโยชน์ตรงนี้ มานำเสนอและวิธีการหาทุนและหาโอกาสในการไปศึกษาต่อต่างประเทศสำหรับเยาวชนไทยของเรา ทั้งนี้ คนไทยเรามีความสามารถแต่ส่วนใหญ่มักขาดเทคนิคที่ดี และต้องลองถูกลองผิดกันเอง ทำให้มีความยากลำบากในการไปแข่งขันกับเยาวชนของชาติอื่นๆ หรือแม้แต่คนจากประเทศเพื่อนบ้านเอเชียของเราเอง ที่มักจะรู้เทคนิควิธีการในการสมัครเรียนและขอทุนต่างๆ ดี ทำให้เด็กไทยของเราพลาดโอกาสอย่างน่าเสียดายมากๆ ในหลายๆ ครั้ง ในทางกลับกัน ถ้าหากพวกเรามีความเข้าในเทคนิคและวิธีการในการสมัครเรียนและสมัครทุนอย่างดีแล้ว คนไทยเราจะสามารถสู้ชาติอื่นได้อย่างแน่นอน ตัวอย่าง นักเรียนที่ประสบความสำเร็จและได้ทุนต่าง ๆ มากมาย อาทิ คุณกังสดาล ได้รับทุน ฟูลไบรท์ (Fulbright), คุณนันตสรณ์ ได้รับทุน HARVARD MEDICAL SCHOOL, คุณกรภัทร ได้รับทุนของมหาวิทยาลัย Columbia, คุณพรอุมา ได้รับทุน อีราสมุส มุนดุส (Erasmus Mundus), คุณพรกาญจน์ทิมา ได้รับทุนของธนาคารอาคารสงเคราะห์, คุณปัทมาพร ได้รับทุน กพ. สาขาพยาบาล, คุณภัทริยา ได้รับทุน กพ. สาขา Logistic Management เป็นต้น
     จากการที่เป็น self-made man ระดับชนชั้นกลางที่สามารถผันตัวเองเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จได้โดยเปิดสถาบันสอนภาษาอังกฤษในบริเวณ prime area เช่น ใจกลางถนนสีลม (มุมคอนแวนต์) เซ็นทรัลลาดพร้าว และสยามสแควร์ ความสำเร็จตรงนี้จะสามารถ inspire ผู้ชมโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการ ให้เข้าใจถึงปรัชญาในการคิด ในการทำงาน และในการใช้ชีวิต ตลอดจนจะต้องผ่านการต่อสู้และสร้างสมประสบการณ์ในการทำงานอย่างไรจนกว่าจะมาถึงความสำเร็จวันนี้ได้ ในส่วนนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้องการรวยและประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็ว โดยเน้นเฉพาะจะหาเงินอย่างเดียว แทนที่จะเรียนรู้ก่อนว่า ผู้ที่รวยและประสบความสำเร็จเขามีความคิดและหลักในการทำงานอย่างไรก่อน ถ้าหากมีความคิดและหลักการที่ถูกต้องแล้ว ความสุขและความสำเร็จอย่างยั่งยืนย่อมตามมาเอง
 
    เป็นผู้สนใจศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในแง่การพัฒนาตัวเอง (self-improvement) และเข้าใจหลักปรัชญาคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ และสามารถปรับประยุกต์ทั้งสององค์ความรู้เข้ากับหลักการบริหารงานในยุคปัจจุบันได้อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิผลยิ่ง ทำให้ได้รับเชิญไปพูดตามหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ กว่า 200 องค์กร ด้วยค่าบรรยายถึง 10,000-15,000 บาทต่อชั่วโมง อาทิ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.), สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.), สำนักงานองค์การอาหารและยา (อย.), วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิริราช, โรงพยาบาลรามาธิบดี, คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ, บริษัทปูนซิเมนต์ไทยจำกัดมหาชน, EXIM Bank, ธนาคารไทยพาณิชย์, บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) เป็นต้น โดยหัวข้อที่ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเกี่ยวกับประเด็นดังต่อไปนี้คือ กฏเหล็กในการเป็นผู้นำ, การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวิต, หลักในการบริหารสู่ความเป็นเลิศ, หลักการสร้างพลังชีวิต, จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน, การเพิ่มศักยภาพในการทำงานของพนักงาน, ใช้ชีวิตอย่างไรจึงจะมีความสุข, และพลานุภาพของ Positive Thinking
 
    ผู้จัดรายการวิทยุ CEO Vision ทาง FM 96.5 ทุกวันอาทิตย์เวลา 9.00-10.00 น. รายการนี้นำเสนอแนวคิด และกลยุทธ์ต่างๆ ในการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจและความสำเร็จในชีวิต โดยรวบรวมแนวคิดและสาระจากหนังสือ Bestsellers ที่ขายดีที่สุดในอเมริกา ทั้งที่เป็นหนังสือประเภท Business Management, How to, Psychology และ Self-Improvement มานำเสนอต่อผู้ฟังในรูปแบบที่ย่นย่อเป็นระบบเน้นเฉพาะใจความสำคัญเข้าใจง่าย เป็นรูปแบบรายการที่ผู้ฟังทุกท่านมี Feedback กลับมาว่า สามารถนำไปปรับใช้กับตนเองกับธุรกิจหน้าที่การงานและในการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างได้ทันทีอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าใจหลักปรัชญาคำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างถ่องแท้ ทำให้สามารถปรับใช้กับชีวิตการเรียนและการงาน สร้างความหวังให้กับคนไทยที่จะมีชีวิตที่มีความสุขและสำเร็จ และสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้น
 
    เป็นผู้เขียน(ร่วม)หนังสือ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ซึ่งมียอดจำหน่ายกว่า 100,000 เล่มแล้ว และขณะนี้กำลังตีพิมพ์เป็นครั้งที่ 31 อยู่ หนังสือเล่มนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงเพราะได้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีและลดความความใจผิดและความขัดแย้งระหว่างกันลง ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจตนเองได้ดีขึ้นว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งเช่นไร และจะพัฒนาตัวเองอย่างไรให้ประสบความสำเร็จทั้งในชีวิตและการทำงาน
 
    จบปริญญาโทจาก University of Pennsylvania และปริญญาเอกจาก University of Virginia สหรัฐอเมริกา และเคยทำงานที่กระทรวงการต่างประเทศและธนาคารกรุงเทพฯ มาก่อน
 
:: ประสบการณ์การทำงาน
 
    เคยดำรงตำแหน่งเลขานุการเอกกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศ และเคยเป็นตัวแทนของกระทรวงฯ ไปบรรยายที่วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ และวิทยาลัยการทัพอากาศ และสอบเจ้าหน้าที่การทูตระดับ 6 ได้ เป็นที่ 2 ของรุ่น นอกจากนี้ ยังเคย ดำรงตำแหน่งเลขานุการของอธิบดี กรมพิธีการทูตอีกด้วย
 
    เคยเป็นเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อยู่ในทีมงาน Reengineering และทีมงาน Bank Marketing โดยได้เสนอแผนการตลาด แผนคุณภาพบริการและการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งได้กลายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของสาขาธนาคาร เคยเป็นวิทยากรหลักของธนาคารไปบรรยายให้กับเจ้าหน้าที่บริหารและผู้จัดการสาขาทั่วประเทศเรื่อง Bank Marketing, Customer Satisfaction และ Leadership Skills นอกจากนี้ เคยดำรงตำแหน่งผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาสุรวงศ์ ซึ่งเป็นสาขาธุรกิจขนาดใหญ่ มีบุคลากรเกือบร้อยคน และได้รับเลือกเป็นประธานรุ่นของผู้จัดการใหม่ของธนาคารกรุงเทพฯ ถึงสองรุ่น (รุ่นที่ 37 และ 38)
 
    ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาภาษา Fast English สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว และยังเป็นผู้จัดรายการวิทยุ CEO Vision ซึ่งเป็นรายการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อก้าวสู่สหัสวรรษ 2000 ทาง FM 96.5 ทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00-10.00 น. นอกจากนี้ ยังได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อต่างๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐและบริษัทต่างๆ จำนวนมาก อาทิ  
 • บรรยายในหัวข้อ “Can-Do Attitude สร้างแรงบันดาลใจก้าวต่อไปร่วมกัน” ให้กับบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 300 คน (วันที่ 22 ธันวาคม 2566)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับสโมสรโรตารีสาทร จำนวน 68 คน (วันที่ 28 ตุลาคม 2564)
 • บรรยายในหัวข้อ “การฝึกสติสัมพันธ์อย่างไรกับประสิทธิภาพการทำงานของสมอง” ให้กับพนักงานและประธานชมรม ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จำนวน 109 คน (วันที่ 12 ตุลาคม 2564)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข” ให้กับพนักงานและประธานชมรม ที่บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จำนวน 62 คน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2564)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคนกับการประยุกต์ใช้ในการทำงาน” ให้กับคณะข้าราชการกรุงเทพมหานครระดับผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน (วันที่ 26 สิงหาคม 2563)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ จำนวน 200 คน (วันที่ 15 กรกฎาคม 2562)
 • บรรยายในหัวข้อ “Growth Mindset เพื่อการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค 4.0” ให้กับผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จำนวน 80 คน (วันที่ 25 มิถุนายน 2562)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิตเพื่อความสุข และความเจริญรุ่งเรืองในการทำงาน” ให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 450 ท่าน (29 มีนาคม 2562)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน 200 คน (วันที่ 18 มกราคม 2561)
 • บรรยายในหัวข้อ “ปรับสมอง เปลี่ยนความคิด ชีวิตเปลี่ยน” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จำนวน 100 คน (วันที่ 12 มกราคม 2561)
 • บรรยายในหัวข้อ “​Positive Attitude and Energy Buildup for Better Work Performance” รอบที่ 3 ให้กับพนักงานที่ Mubadala Petroleum Thailand Ltd. จำนวน 60 คน (วันที่ 6 ธันวาคม 2560)
 • บรรยายในหัวข้อ “Positive Attitude and Energy Buildup for Better Work Performance” รอบที่ 2 ให้กับพนักงานที่ Mubadala Petroleum Thailand Ltd. จำนวน 50 คน (วันที่ 11 ตุลาคม 2560)
 • บรรยายในหัวข้อ “Positive Attitude and Energy Buildup for Better Work Performance” รอบที่ 1 ให้กับพนักงานที่ Mubadala Petroleum Thailand Ltd. จำนวน 50 คน (วันที่ 27 กันยายน 2560)
 • บรรยายในหัวข้อ “Transformational Leadership & Team :  ตอน จริต 6 เปลี่ยนความต่างเป็นโอกาส” ให้กับ บุคลากรศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) จำนวน 180 คน (วันที่ 27 มิถุนายน 2560)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 เกี่ยวกับการบริหารและอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเป็นสุข” ให้กับข้าราชการและบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 30 คน (วันที่ 9 มีนาคม 2560)
 • บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ” ให้กับผู้อำนวยการ และบุคลากรสาธารณสุข ที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 3 จำนวน 575 คน(วันที่ 15 กันยายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติสร้างสรรค์ ผลักดันสู่เป้าหมาย” ให้กับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารและพนักงาน ที่บริษัท เนชั่นไวด์ จำกัด จำนวน 95 คน (วันที่ 25 สิงหาคม 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 400 คน (วันที่ 5 สิงหาคม 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาตนเองท่ามกลางความท้าทายและการมองโลกในแง่บวก” ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ที่บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวน 100 คน (วันที่ 2 สิงหาคม 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “คนดี คนเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล” ให้กับพนักงานระดับ 4 ที่การประปานครหลวง จำนวน 187 คน (วันที่ 24 มิถุนายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการเป็นผู้นำ” ให้กับผู้อำนวยการ กรมศุลกากร จำนวน 40 คน (วันที่ 20 มิถุนายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “บรรลุเป้าหมายอย่างมีความสุข” ให้กับผู้บริหารทีมงานขาย ที่บริษัท AIA จำนวน 100 คน (วันที่ 14 มิถุนายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจและรับมือกับลูกค้าลักษณะต่างๆ ตามผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอ” ให้กับผู้จัดการสาขาเคาน์เตอร์เทสโก้ บริการด้านการเงินและประกันภัย ที่บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด จำนวน 200 คน (วันที่ 9 มิถุนายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ “คนดี คนเก่ง มีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักธรรมาภิบาล” ให้กับพนักงานระดับ 3 ที่การประปานครหลวง จำนวน 230 คน (วันที่ 2 มิถุนายน 2559)
 • บรรยายในหัวข้อ "จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน เพื่อการทำงานอย่างมีความสุข" ให้กับพนักงาน และผู้เข้ารับรางวัล ในงาน PTTG Excellence Award ที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จำนวน 200 คน (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558)
 • บรรยายในหัวข้อ "เทคนิคการวิเคราะห์ทีมงานและการสร้างความผูกพันภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และเจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบุคคล ที่สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 80 คน (วันที่ 12 มิถุนายน 2558)
 • บรรยายในหัวข้อ "ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส" ให้กับรองผู้ว่าการฯ ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ที่การประปานครหลวง จำนวน 500 คน (วันที่ 9 มิถุนายน 2558)
 • บรรยายในหัวข้อ "Happiness and Success in the Work Place" ให้กับผู้บริหารและพนักงาน ที่บริษัท Deloitte Touche Tohmatsu Jaiyos Co., Ltd. จำนวน 80 คน (วันที่ 6 มิถุนายน 2558)
 • ได้รับเชิญสัมภาษณ์ออกรายการวิทยุ "ธรรมะวันอาทิตย์" ในหัวข้อการปรับประยุกต์ธรรมะเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และมีความสุขในการดำรงชีวิต ทางสถานีวิทยุ FM 96.5 วันที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 04:00 - 05:00 น.
 • บรรยายในหัวข้อ "การเสริมสร้างภาวะผู้นำ" ให้กับคณบดี รองคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/สำนัก หัวหน้างาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน 35 คน (วันที่ 3 เมษายน 2558)
 • บรรยายในหัวข้อ “Happiness and Success in the work place” ให้กับผู้จัดการฝ่ายขายและพนักงานด้านวิจัยยา บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย จำกัด จำนวน 60 คน (วันที่ 19 ธันวาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “Team Motivation และจริต 6” ให้กับผู้จัดการฝ่าย บริษัท ฮิลติ (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวน 35 คน (วันที่ 4 ธันวาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับพนักงานขาย บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 70 คน (วันที่ 2 ธันวาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “เคล็ดลับสู่ความสำเร็จ” ให้กับข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 50 คน (26 พฤศจิกายน 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “การนำหลักธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการบริหารคนและลูกน้อง” ให้กับอธิบดี รองอธิบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าแผนก สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร จำนวน 50 คน (วันที่ 19 สิงหาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “7 Habits of Highly Effective People” ให้กับผู้บริหารระดับสูง ธนาคารกรุงเทพ จำนวน 30 คน (17 มิถุนายน 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษกับการพัฒนาตนเอง พัฒนางาน สู่การทำวิจัย” ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และพยาบาล โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 70 คน (3 มิถุนายน 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนและทำงาน” ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 100 ท่าน (24 มีนาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ความสำเร็จ” ให้กับนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จำนวน 197 ท่าน (13 มีนาคม 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “การคิดเชิงบวกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน” ให้กับอาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 40 ท่าน (28 กุมภาพันธ์ 2557)
 • บรรยายในหัวข้อ “คุณธรรม จริยธรรม เพื่อการบริหารสู่ความสำเร็จขององค์กร” ให้กับท่านผู้บริหาร การประปานครหลวง จำนวน 520 ท่าน (19 ธันวาคม 2556)
 • บรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน” ให้กับท่านผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรการศึกษา สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 50 ท่าน (21 พฤศจิกายน 2556)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับท่านผู้บริหารระดับสูง และสมุห์บัญชี บมจ.ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำนวน 80 ท่าน (5 พฤศจิกายน 2556)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมมะและปรัชญาในการทำงาน” ให้กับท่านข้าราชการสำนักงานองค์การอาหารและยา จำนวน 100 ท่าน (4 เมษายน 2556)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง” ให้กับท่านข้าราชการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 100 ท่าน (29 พฤศจิกายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” ให้กับท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท ขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด มหาชน (BTS) จำนวน 60 ท่าน (28 พฤศจิกายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะและปรัชญาในการทำงาน” ให้กับท่านผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สถาบันไทย-เยอรมัน จำนวน 150 ท่าน (21 กันยายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “สมดุลแห่งชีวิต” ให้กับท่านผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 300 ท่าน (19 กันยายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “การบริหาร การจัดการและการพัฒนาองค์กร” ให้กับนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 350 คน (10 กันยายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “Thinking” ให้กับท่านผู้บริหารและผู้จัดการ Seacon Square (6 สิงหาคม 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดได้ แต่ทำไม ทำไม่ได้” ให้กับท่านผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 120 ท่าน (26 กรกฎาคม 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง เพื่อองค์กรอย่างสร้างสรรค์” ให้กับท่านผู้บริหารและพนักงาน Mattel Bangkok Co., Ltd. จำนวน 80 ท่าน (24 กรกฎาคม 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาองค์กร” ให้กับท่านข้าราชการระดับ 8 สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (27 มิถุนายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “ทัศนคติที่ดีในการทำงาน” ให้กับท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จำนวน 86 ท่าน (22 มิถุนายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 300 ท่าน (21 มิถุนายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 700 ท่าน (25 เมษายน 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังอำนาจภายในตน” ให้กับท่านคณาจารย์และนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 180 ท่าน (14 มีนาคม 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Secret of Success” ให้กับประธานกรรมการ ผู้บริหารและตัวแทนประกันชีวิต Tokio Marine Life Insurance (Thailand) PCL จำนวน 400 ท่าน (10 มกราคม 2555)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Secret of Success” ให้กับผู้เข้าร่วมหลักสูตร Mini MBA รุ่นที่ 73 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 50 ท่าน (1 ตุลาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” ให้กับประธานกรรมการและผู้บริหารหน่วยงาน Tokio Marine Life Insurance (Thailand) PCL จำนวน 200 ท่าน (2 กันยายน 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ในหลักสูตร Mini MBA คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 60 ท่าน (22 สิงหาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับศิษย์เก่าและนักศึกษาปริญญาโทโดยศูนย์ให้คำปรึกษาและพัฒนาผู้บริหารทางธุรกิจแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(CONC Thammasat) จำนวน 200 ท่าน (26 กรกฎาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “Motivation Does Matter” ให้กับผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ Eli Lilly Asia, Inc. Thailand Branch จำนวน 90 ท่าน (13 กรกฎาคม 2554
 • บรรยายในหัวข้อ “The monk who sold his ferrari.” ซึ่งเป็นหนังสือ International Bestseller ให้กับผู้บริหารและผู้จัดการฝ่าย Shin Corporation Public Company Limited จำนวน 40 ท่าน (9 มิถุนายน 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “สร้างสุขสนุกกับงาน” ให้กับผู้บริหาร แพทย์ พยาบาลและบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 150 ท่าน (25 พฤษภาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “พัฒนาให้มากกว่าคำว่า The Hero” ให้กับผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท M.C. Chain จำกัด จำนวน 150 ท่าน (20 พฤษภาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์ของการเป็นผู้นำ” ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ บริษัท พีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด จำนวน 60 ท่าน (8 เมษายน 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “การเสริมสร้างบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการทำงานอย่างมีความสุข และจิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์” ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดนนทบุรี จำนวน 130 ท่าน (1 เมษายน 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “องค์กรแห่งการเรียนรู้” ให้กับท่านผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 370 ท่าน (5 มีนาคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนางานและการให้บริการที่ดี” ให้กับท่านข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตยานนาวา จำนวน 150 ท่าน (25 กุมภาพันธ์ 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด” ให้กับข้าราชการจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ (24 มกราคม 2554)
 • บรรยายในหัวข้อ “One Minute Manager” ให้กับผู้จัดการสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 40 ท่าน (14 ธันวาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะในการทำงาน” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 100 ท่าน (23 พฤศจิกายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ใช้เวลาทุกวันอย่างมีชีวิตชีวา นำพางานให้สำเร็จ” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย จำนวน 50 ท่าน (12 พฤศจิกายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด จำนวน 50 ท่าน (5 พฤศจิกายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ภาษาอังกฤษจะเพิ่มคุณค่าให้กับอนาคตของนิสิตได้อย่างไร” ให้กับนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 120 คน (13 ตุลาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับวิศวกรและ นักออกแบบที่เข้าร่วมงาน Innovation Day บริษัท แอพพลิแคด จำกัด จำนวน 500 ท่าน (12 ตุลาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “การรู้เนื้อรู้ตัวสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ J.D. Food Product Co., Ltd. จำนวน 150 ท่าน (15 กันยายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมะปรัชญาสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย และเจ้าหน้าที่ Adda (Thailand) Public Company Limited จำนวน 60 ท่าน (7 กันยายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเป็นครูมืออาชีพ” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม จำนวน 180 ท่าน (4 กันยายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิต เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ในการทำงาน” ให้กับผู้บริหาร แพทย์และบุคลากรพยาบาล วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล จำนวน 200 ท่าน (25 สิงหาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศิลปะการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับอาจารย์แพทย์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,
  มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดสัมมนาโดยบริษัท DKSH (ประเทศไทย) จำกัด (22 สิงหาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศิลปะการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ บริษัท พีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด จำนวน 60 ท่าน (10 สิงหาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์แห่งการเรียนรู้สู่การบริหารความขัดแย้ง” ให้กับตัวแทนพยาบาลทั่วประเทศ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 300 ท่าน (6 สิงหาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาภาวะผู้นำและบุคลิกภาพ” ให้กับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (15 กรกฎาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “ภาวะผู้นำ” ให้กับหัวหน้างานฝ่ายปฏิบัติการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (9 กรกฎาคม 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศิลปะการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้อำนวยการฝ่ายจากกรมสรรพสามิต และผู้จัดการ พนักงาน ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จำนวน 60 ท่าน (24 มิถุนายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “รักกาย รักใจ เพื่อชีวิตสดใส วัย 55 ปี” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากทั่วประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 400 ท่าน (18 มิถุนายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “รักกาย รักใจ เพื่อชีวิตสดใส วัย 55 ปี” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากทั่วประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 400 ท่าน (16 มิถุนายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “รักกาย รักใจ เพื่อชีวิตสดใส วัย 55 ปี” ให้กับผู้บริหารและบุคลากรจากทั่วประเทศ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 400 ท่าน (15 มิถุนายน 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “การนำองค์กรก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงาน บริษัทพีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด จำนวน 60 ท่าน (27 พฤษภาคม 2553)
 • แขกรับเชิญ สัมภาษณ์ในรายการ เป็นสุขทุกครัวเรือน โดยคุณชยุตม์ และคุณพชร ในเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ในปัจจุบัน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก” ออกอากาศทาง FM 102 MHZ (11 กุมภาพันธ์ 2553)
 • บรรยายในหัวข้อ “Managing Mind @ Work จริต 6: ศาสตร์กับการทำงานและพัฒนาตนเอง” ให้กับผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ บริษัทฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) ลิมิเต็ด จำนวน 50 ท่าน (30 ตุลาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “พลังชีวิต: บ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จ” ให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากร โรงพยาบาลศิริราช จำนวน 160 ท่าน (28 ตุลาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศในชีวิตการทำงาน” ให้กับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 จากหลากหลายสถาบัน จำนวน 100 ท่าน จัดอบรมโดยบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด (14 ตุลาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ "การเพิ่มผลผลิตให้กับองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับวิทยากรคุณภาพ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำนวน 35 ท่าน (6 ตุลาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ "จริต 6 : ศาสตร์ กับการทำงานและพัฒนาองค์กร" ให้กับข้าราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 70 ท่าน (25 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การบริหารตนเองในสภาวะ Change” ให้กับผู้อำนวยการ หัวหน้าฝ่ายงานต่างๆ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 80 ท่าน (22 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ "จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน" ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท Manulife Insurance จำนวน 50 ท่าน (18 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิต เพื่อความสุขและความเจริญรุ่งเรือง ในการทำงาน” ให้กับท่านคณะบดี ผู้อำนวยการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จำนวน 500 ท่าน (15 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” ให้กับผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 90 ท่าน (5 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” ให้กับประธานกรรมการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ บริษัท Beauty Professional Business Co., Ltd. จำนวน 45 ท่าน (3 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Seven Habits” ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัทแอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 200 ท่าน (1 กันยายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “แนวคิดในการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่” ให้กับผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่ายบุคคล ธนาคารและองค์กรสมาชิกสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย จำนวน 40 ท่าน (28 สิงหาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้บริหาร และผู้จัดการ บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 60 ท่าน (21 สิงหาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “ มหัศจรรย์ธรรมะสร้างงาน พยาบาลให้มีความสุข ” ให้กับพยาบาลจากทั่วประเทศ วิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จำนวน 250 ท่าน (7 สิงหาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “ สภาวะผู้นำ ” ให้กับผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์จาก ทั่วประเทศ และข้าราชการ กรมประชาสัมพันธ์ จำนวน 90 ท่าน (6 สิงหาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “ การคิดอย่างเป็นระบบ ” ให้กับเภสัชกร นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จำนวน 150 ท่าน (28 กรกฎาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Seven Habits” ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บริษัท Manulife Insurance จำนวน 100 ท่าน (24 กรกฎาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Happiness” ให้กับประธานกรรมการ ที่ปรึกษาบริษัท และผู้บริหารระดับสูง บริษัท The Value Systems จำนวน 60 ท่าน (18 กรกฎาคม 2552)
 • แขกรับเชิญ สัมภาษณ์ในรายการ คุยอย่างมีสุข โดยคุณไก่ มีสุข แจ้งมีสุข (พิธีกรรายการผู้หญิง ถึงผู้หญิง) ในเรื่อง จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน ออกอากาศทาง ส.ทร. FM 106 MHZ วิทยุครอบครัวข่าว (15 มิถุนายน 2552)
 • 1 ใน 10 นิสิตเก่าดีเด่นที่ได้สร้างชื่อเสียงระดับประเทศ ซึ่งได้รับคัดเลือกโดยองค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้มีชื่ออยู่ใน Hall of Fame ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (9-10 มิถุนายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคพิชิต TOEFL” ให้กับนักเรียน และนักศึกษาจากหลากหลายสถาบันที่เตรียมตัวสำหรับการศึกษาต่อต่างประเทศ จัดงานโดย Ed-Net จำนวน 50 ท่าน (23 พฤษภาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Seven Habits” ให้กับท่านผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จำนวน 100 ท่าน (12 พฤษภาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “Humanized and Holistic Care: Clients' Satisfaction” ให้กับบุคลากรพยาบาลและทีมดูแลสุขภาพผู้ป่วย วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวน 180 ท่าน (28 เมษายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “เลือกเรียนต่อ หรือทำงาน ยามวิกฤต” ให้กับ นักเรียนและบัณฑิตจบใหม่จากหลากหลายสถาบัน จัดงานเสวนาโดย สถานีวิทยุ อสมท F.M. 96.5 จำนวน 300 ท่าน (25 เมษายน 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ชีวิต” ให้กับคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) จำนวน 120 ท่าน ( 27 มีนาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “การคิดอย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์” ให้กับ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 25 ท่าน ( 26 มีนาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Seven Habits” ให้กับเจ้าหน้าที่ และผู้บริหาร บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด จำนวน 50 ท่าน ( 17 มีนาคม 2552)
 • บรรยายในหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” เจ้าหน้าที่ระดับ Head Divisions และผู้บริหารระดับสูง บริษัท ABB จำนวน 70 ท่าน (วันที่ 08 ธันวาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุขสนุกกับการทำงาน” ผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ บริษัท ดาว เคมิคอล ประเทศไทย จำกัด จำนวน 40 ท่าน (วันที่ 11 พฤษจิกายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6, พัฒนาศักยภาพในการทำงาน” คณาจารย์ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 50 ท่าน (วันที่ 16 ตุลาคม 2551)
  แขกรับเชิญในรายการ มยุรา มอร์นิ่งเม้าท์ ทางโทรทัศน์ช่อง 5 ในตอน “เปิดโลกกว้าง ด้วยภาษาอังกฤษ” (วันที่ 3 ตุลาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์แห่งความสำเร็จและศาสตร์แห่ง ความเป็นผู้นำในยุคเศรษฐกิจพอเพียง” เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารเขตสาธารณสุข ภาคใต้ จำนวนกว่า 1,000 คน (25 กันยายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคอ่านใจ เพื่อปิดการขายที่เป็นเลิศ” ผู้แทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในเขตกทม.และปริมณฑลของ บ. ปูนซีเมนท์ไทย จำนวนกว่า 600 คน (21 กันยายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการทำงานและการพัฒนา อย่างเป็นTEAMWORK” ปลัดเทศบาล นายกเทศบาลละเจ้าหน้าที่ ของ เทศบาลตำบลบางกะดี จังหวัดปทุมธานี จำนวนกว่า 200 คน (19 กันยายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดให้เป็นสุข สนุกกับการทำงาน” CEO, บอร์ดบริหาร และหัวหน้าฝ่ายงาน ของ บ. เบทาโก จำนวนกว่า 120 คน(9 กันยายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายขาย บริษัท ไทยประกันชีวิต จำนวน 500 ท่าน ( 6 กรกฎาคม 2551 )
 • บรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการใช้ชีวิตในต่างประเทศและเทคนิค ในการเรียนเพื่อให้สามารถสู้เจ้าของภาษาได้” นักเรียนแลกเปลี่ยนจากทั่วประเทศ โดย บ. Y.E.S. จำนวนกว่า 150 คน (30 สิงหาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Strategy - Focused Organization and Strategy Execution” ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 100 ท่าน (1 กรกฎาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ปลัดเทศบาลทั่วประเทศ ของ สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา จำนวนกว่า 1,000 คน (17 มิถุนายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “กลยุทธ์ การเข้าสู่ตลาดแรงงาน อย่างมืออาชีพ” แฟนคลับ คลื่นวิทยุ FM 96.5 MHz ของ บ.อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 300 คน (26 เมษายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “7 Habit” ระดับผู้บริหารไปจนถึงผู้บริหารระดับสูง ของ บมจ.อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำนวนกว่า 60 คน (22 เมษายน 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข” บัณฑิตเภสัชกรที่พึ่งจบใหม่ และจบไปแล้วทั่วประเทศของ บริษัท Boots จำนวนกว่า 100 คน (27 มีนาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “การจัดการการเปลี่ยนแปลงเพื่อความสำเร็จขององค์กร” สมาชิกของสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทยในหลาย ๆ บริษัทของฝ่าย HR จำนวนกว่า 500 ท่าน (26 มีนาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “ข้อคิดบัณฑิตใหม่เพื่อชีวิตที่มีความสุขและความสำเร็จ” นิสิตนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ของ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย จำนวนกว่า 150 คน (24 มีนาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “ภาวะผู้นำสำหรับนักบริหาร” ข้าราชการรัฐสภาสามัญ ระดับ C8 ขึ้น C9 ของ สำนักพัฒนาบุคลากร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จำนวนกว่า 36 ท่าน (26 กุมภาพันธ์ 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “ข้อคิด บัณฑิตใหม่” นักศึกษาปี 4 เอก เทคโนโลยีการศึกษา ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เขตบางเขน จำนวนกว่า 150 คน (3 มีนาคม 2551)
 • บรรยายในหัวข้อ “คิดได้ แต่ทำไมทำไม่ได้” ท่านผู้จัดการ ระดับผู้ช่วย และพนักงานฝ่ายบริหาร ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 160 ท่าน (22 ธันวาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จในหน้าที่ การงาน” ท่านผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) จำนวนกว่า 100 ท่าน (26 ธันวาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะการบริหารสู่ความเป็นเลิศ” ท่านผู้บริหาร และระดับผู้ช่วยผู้จัดการ ของธนาคารออมสิน ฝ่ายกิจการนครหลวง 2 จำนวนกว่า 60 ท่าน (13 ธันวาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาบุคลากรยุคใหม่” หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล ของแต่ละธนาคารทั่วประเทศ ของสมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคาร และการเงินไทย จำนวนกว่า 60 ท่าน (20 ธันวาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “วิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต" ในงานปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนกว่า 80 คน (19 พฤศจิกายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิตเพื่อความสุขและความสำเร็จในการทำงาน" ให้กับท่านผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท Casco Adhesives Co.,Ltd. (15 พฤศจิกายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ให้กับท่านผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท จีสตีล (มหาชน) จำกัด จำนวนกว่า 230 ท่าน (10 พฤศจิกายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ธรรมปรัชญาว่าด้วยการบริหารสำหรับผู้นำองค์กรยุคใหม่” ท่านผู้บริหาร และระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไป กลุ่มบริษัทผู้ผลิตอะไหล่รถยนต์ อีซูซุ จำนวนกว่า 150 ท่าน (8 พฤศจิกายน 2550)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์ในรายการ มยุรา มอร์นิ่งเม้าท์ ทางโทรทัศน์ช่อง 5 ในตอน “เรียนภาษาอังกฤษให้ทัดเทียมชาวต่างชาติ” (9 พฤศจิกายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (30 ตุลาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “สมาธิกับการเรียนและความสำคัญของภาษาอังกฤษ ” คณาจารย์และนิสิต คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จำนวนกว่า 100 คน (25 ตุลาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ท่านผู้บริหารและผู้จัดการร้านทั่วประเทศของ บริษัท Boots Retail (Thailand) Ltd. จำนวนกว่า 100 ท่าน (18 ตุลาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ท่านผู้บริหารและพนักงาน ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำนวนกว่า 80 ท่าน (2 ตุลาคม 2550)
 • แขกรับเชิญในรายการ มยุรา มอร์นิ่งเม้าท์ ทางโทรทัศน์ช่อง 5 ในตอน “เรียนภาษาอังกฤษให้สัมฤทธิ์ผล” (วันที่ 27 กันยายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ให้กับท่านผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท พานาโซนิค อิเล็คทรอนิค ดีไวซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (6 กันยายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ บริษัท เอส เค เอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (28 สิงหาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ศาสตร์ในการอ่านใจ....ผู้ใช้บริการ” ให้กับคณะแพทย์และพยาบาลของโรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ จำนวนกว่า 100 ท่าน (23 สิงหาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับพนักงานและผู้แทนจำหน่ายของ บริษัท Nu Skin Enterprises Thailand Ltd. จำนวนกว่า 150 ท่าน (11 สิงหาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “Leadership for Professional” ให้กับท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการและผู้ช่วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ จำนวนกว่า 100 ท่าน (4 สิงหาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การบริหารเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างความสำเร็จให้แก่องค์กร” ให้กับคณะท่านผู้บริหารระดับสูง บริษัทสมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (2 สิงหาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับท่านผู้บริหารระดับสูงและระดับผู้จัดการ บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำนวน 74 ท่าน (20 กรกฎาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ "การสร้างพลังชีวิต เพื่อความสุข และความสำเร็จในการทำงาน" ให้กับท่านข้าราชการกองทัพอากาศ สังกัดการศึกษากองทัพอากาศ ระดับจ่าอากาศตรีถึงนาวาอากาศเอก กองทัพอากาศ จำนวนกว่า 100 ท่าน (9 กรกฎาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ "การบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อความสำเร็จขององค์การ" ให้กับท่านผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ระดับ C7-C13 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำนวนกว่า 200 ท่าน (30 มิถุนายน 2550)
 • บรรยายหัวข้อ “The Art of Effective Leadership” (ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร) ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 65 คน (18 พฤษภาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” ให้กับท่านผู้บริหารและผู้จัดการ บริษัท ไซโก้ อินสทรูเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัดจำนวน 50 ท่าน (28 มิถุนายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการทำงานสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับท่านผู้บริหาร และพนักงานทั้งหมด บริษัท APL Agencies (Thailand) Ltd. จำนวนกว่า 150 ท่าน (3 พฤษภาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” ให้กับท่านผู้บริหารระดับสูงและระดับผู้จัดการ บมจ. อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทยจำนวนกว่า 60 ท่าน (24 เมษายน 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ข้อคิด บัณฑิตใหม่” ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จำนวน 122 คน ณ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (26 มีนาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Effective Leadership” (ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร) ให้กับท่านผู้บริหาร ผู้จัดการและระดับหัวหน้างานขึ้นไป บริษัท ริเก้น (ไทยแลนด์) จำกัด จำนวนกว่า 50 ท่าน (22 มีนาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Effective Leadership” (ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร) ครั้งที่สอง ให้กับท่านผู้บริหาร ผู้จัดการสาขา และระดับหัวหน้างานขึ้นไป บริษัท Pan Beauty Clinic จำนวนกว่า 50 ท่าน (14 มีนาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญและการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงานและเรียนต่อ” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาลัยการฝึกหัดครู ชั้นปีที่ 3 และ 4 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร จำนวน 120 คน (6 มีนาคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ "จริต 6" ศาสตร์ในการอ่านใจคนในการประยุกต์ใช้ในการทำงานให้กับท่านผู้บริหารและพนักงานทั่วไป บริษัท Diethelm Limited จำนวนกว่า 160 ท่าน (22 กุมภาพันธ์ 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Effective Leadership” (ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร) ท่านผู้บริหาร ผู้จัดการสาขา และระดับหัวหน้างานขึ้นไป บริษัท Pan Beauty Clinic จำนวนกว่า 50 ท่าน (21 กุมภาพันธ์ 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “การเตรียมตัวศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ” ในงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยมหิดล คณะวิทยาลัยการจัดการ และการบัญชี จำนวนกว่า 150 คน (15 กุมภาพันธ์ 2550)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์สดในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน “เก่งภาษาได้ ใน 1 เดือน" หัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ ให้ได้ผลอย่างรวดเร็ว (วันที่ 29 มกราคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “Good Behavior to Excellence” ให้กับท่านผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่ายและพนักงาน บริษัท เอจีซี ออโตโมทีฟ ( ประเทศไทย ) จำกัด จำนวน 138 ท่าน(7 มกราคม 2550)
 • บรรยายในหัวข้อ “จิตวิทยาในการทำงาน” ให้กับท่านรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสและระดับผู้จัดการฝ่ายบัญชี บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (CPF) จำนวนกว่า 100 ท่าน (23 ธันวาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Effective Leadership” (ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร) ให้กับท่านผู้บริหาร และผู้จัดการฝ่าย บริษัท Hitachi Global Storage Technologies Thailand Limited จำนวน 80 ท่าน (7 ธันวาคม 2549)
 • สัมภาษณ์ลงบทความในนิตยสาร แพรว ในหัวข้อ “6 วิธีสร้างมูลค่าเพิ่มให้ตนเอง” คอลัมน์ Life & Trick ฉบับวันที่ 25 พฤศจิกายน 2549 (25 พฤศจิกายน 2549)
  บรรยายในหัวข้อ “จิตวิทยาในการเข้าถึงลูกค้า” ให้กับบรรณาธิการและพนักงานระดับหัวหน้าฝ่ายขาย บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง จำกัด มหาชน จำนวน 80 ท่าน (22 พฤศจิกายน 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “สานฝัน สร้างพลัง กับทุนของชีวิต” ในงานปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 400 คน (22 พฤศจิกายน 2549)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์สดในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน “เทคนิค…โกอินเตอร์” หัวข้อเรื่อง ไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างไร จึงจะประสบผลสำเร็จ (วันที่ 14 พฤศจิกายน 2549)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์สดในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน “เทคนิคเรียนรู้...สู้เจ้าของภาษา” (วันที่ 10 ตุลาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “The Art of Effictive Leadership” หรือ “ศิลปะสู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร” ให้กับท่านผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย ทั้งสำนักงานใหญ่ และสาขาย่อยกว่า 120 สาขาบริษัท Toyota Motor Thailand จำนวนกว่า 600 ท่าน ณ ห้องประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว (18 กันยายน 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การใช้ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งานและในการทำงาน” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 400 คน ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ห้องประชุม สุธรรมอารีกุล (13 กันยายน 2549)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์สดในรายการ ก้าวทันประเทศไทย...วันนี้ ทางโทรทัศน์ UBCช่อง 7 ในตอน "ความสำเร็จในชีวิตจาก จริต 6" (วันที่ 24,25,26 กรกฎาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทภัทร เฮ้าส์ แอนด์ พรอบเพอร์ตี้ จำนวนกว่า 50 ท่าน ณ โรงแรมรามากาเด้น ย่านวิภาวดี (22 กรกฎาคม 2549)
 • แขกรับเชิญสัมภาษณ์พิเศษในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน "วิถีธรรมมะ...กับคนรุ่นใหม่" (วันที่ 11 กรกฎาคม 2549)
  บรรยายในหัวข้อ “Motivation” ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัท NIKE จำนวนกว่า 100 ท่าน ณ บริษัท NIKE ตึก empire tower ชั้น 45 (7 กรกฎาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “หัวใจการเป็นผู้บริหารยุคใหม่” ให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทรอยัลเฮลท์แคร์ (โสมเกาหลี ตังกุยจับ) จำนวน 800 คน ณ ห้างบิ๊กซีลาดพร้าว ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 (5 กรกฎาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การมีสติในการทำงานและพัฒนาองค์กร” ให้กับข้าราชการสำนักงานองค์การอาหารและยา จำนวน 50 กว่าท่าน ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร์ (29 มิถุนายน 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างพลังชีวิต เพื่อความสุขและความสำเร็จ” ให้กับผู้บริหาร และพนักงานบริษัท Broadcast Thai Televistion จำนวน100กว่าท่าน ณ อาคารเดลต้าเฮาส์ (22 มิถุนายน 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของภาษาอังกฤษในโลกยุคปัจจุบัน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร สามชั้นปี จำนวน 1,500 คน ณ โรงเรียนเตรียมทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการสูงสุด จังหวัดนครนายก (15 มิถุนายน 2549)
 • แขกรับเชิญในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน “เรียนรุ่ง...ต่างแดน” หัวข้อเรื่อง ไปศึกษาต่อต่างประเทศอย่างไร จึงจะประสบผลสำเร็จ (วันที่ 23 พฤษภาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “ร้อยรักพันใจ ด้วยลีลาพาที” ให้กับคณาจารย์โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 542 ท่าน ณ หอประชุมอาคารอุบล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3 พฤษภาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชีวิต” ให้กับผู้บริหารระดับสูงและเจ้าหน้าที่ตัวแทนแทนสาขาของบริษัทAXAประกันภัยทั้งหมดของประเทศ จำนวน 200 ท่าน ณ โรงแรมอโณมา ( 24 มีนาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “สร้างมูลค่าเพิ่มให้ชีวิต คิดสู่สากล” ให้กับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 160 ท่าน ณ ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท จ.สระบุรี ( 23 มีนาคม 2549)
 • แขกรับเชิญในรายการ มุมใหม่...ไทยแลนด์ ทางโทรทัศน์ช่อง 11 ในตอน “คนเก่ง...รักภาษา” (วันที่ 2 มีนาคม 2549)
 • บรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับผู้บริหารและวิศวกร ของบมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง ณ ห้องประชุมอโยธยา บมจ.ปูนซีเมนต์นครหลวง สระบุรี (วันที่28 กุมภาพันธ์ 2549)
 • ได้รับเชิญสัมภาษณ์ลงบทความในหนังพิมพ์ The Nation คอลัมน์ Business หัวข้อ“Life Style” ฉบับวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างมิติใหม่ของการคิด” ให้กับ คณาจารย์ และนักศึกษา ปี 4 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม จำนวน 272 ท่าน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม (วันที่ 31 ตุลาคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “Personal Development and Leadership skills” ให้กับผู้บริหารระดับ CEO ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศของบริษัท ณ บริษัท MISUBISHI FUSO TRUCK (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ 18 ตุลาคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “ทำงานอย่างไรจึงจะมีความสุข และประสบความสำเร็จ” ให้กับ ข้าราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จำนวน 120 ท่าน ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (วันที่ 6 กันยายน 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างความสุขและความเจริญรุ่งเรืองในการทำงาน” ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ในงานการประชุมวิชาการสำนักสาธารณสุข ประจำปี 2548 จำนวน 200 ท่าน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิติ้ จอมเทียน (วันที่ 16 สิงหาคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างบรรยากาศในการทำงาน” ให้กับพยาบาลห้องผ่าตัดทั่วประเทศ ทั้งโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน จำนวน 3000 ท่าน ณ ห้องประชุม
  Event Hall 101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (ไบเทค) (วันที่ 3 กรกฎาคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “เรียนให้เป็นสนุก เป็นสุข และประสบความสำเร็จ”ในการปฐมนิเทศแก่นักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2548 จำนวน 200 ท่าน ณ ห้องประชุมสงวนวรรณเฟื่องเพ็ชร วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (วันที่ 2 มิถุนายน 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท (Executive MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้า ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่ 16 พฤษภาคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “Best Practice : ประสบการณ์ของยาติ/ผู้ดูแลในการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง” ให้กับพยาบาลสภากาชาดไทย ณ ห้องประชุมหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์ วิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย (วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “Career Warfare” และ จริต 6ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับนักศึกษาปริญญาโท (Executive MBA) มหาวิทยาลัยหอการค้า ณ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย (วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “การทำงานอย่างเป็น Team Work” ให้กับผู้บริหารและพนักงานฝ่าย Sale & Marketing บริษัท Sanford Stationary จำนวน 100 คน ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส (วันที่ 27 มกราคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 200 คน ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่ 10 มกราคม 2548)
 • บรรยายหัวข้อ “จิตสำนึกในการในบริการ” ให้กับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย จำนวน 70 คน ณ โรงแรมเอเชีย (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพในการทำงาน” โดยคำเชิญของคณะกรรมการวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยบรรยายให้แก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย (วันที่ 6 กรกฎาคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพบุคคลสู่ความเป็นเลิศ” ให้กับพยาบาลห้องผ่าตัดทั่วประเทศ จำนวน 700 คน ณ โรงพยาบาลราชวิถี (วันที่ 12 มิถุนายน 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “เรียนให้เป็นสนุกเป็นสุข และประสบความสำเร็จ” ให้กับพยาบาล วิทยาลัยสภากาชาดไทย จำนวน 300 คน (วันที่ 3 มิถุนายน 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ ในหลักสูตรโครงการอบรมทักษะผู้บริหาร ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่ 20 พฤษภาคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านในคน” ให้กับผู้บริหารระดับสูง และเจ้าหน้าที่ของโรงแรมโอเรียนเตล (วันที่ 4 พฤษภาคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “ทัศนคติที่ดีในการทำงาน” ให้กับผู้บริหารและพนักงานขายทั้งหมดของ บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เฮลแคร์ (ประเทศไทย) จำกัด (วันที่ 30 มีนาคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “ศิลปการบริหารสำหรับผู้บริหาร” ให้กับผู้บริหารระดับกลางขึ้นสู่ระดับสูงของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่ 29 มีนาคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “การบูรณาการทีมสู่ความเป็นเลิศ” ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี (วันที่ 30 มกราคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ที่ The Nations โดยท่านรองประธานบริษัทเนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้าร่วมฟังคำบรรยาย พร้อมกับผู้ฟังนับร้อยท่าน (วันที่ 13 มกราคม 2547
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
  (วันที่ 8 มกราคม 2547)
 • บรรยายหัวข้อ “การกระตุ้นการสร้างพลังให้กับตัวเองในชีวิตและการทำงาน” ให้กับผู้จัดการศูนย์และผู้จัดการภาคบริษัทไทยประกันชีวิต สาขาสมุทรปราการ จำนวน 100 คน (วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 : ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ให้กับผู้จัดการศูนย์และผู้จัดการภาคบริษัทไทยประกันชีวิต จำนวน 350 คน (วันที่ 17 พฤศจิกายน 2546)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6: ศาสตร์ในการอ่านใจคน” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาปริญญาโท คณะบริหาร รุ่น1 และรุ่น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 600 คน (วันที่ 30 สิงหาคม 2546)
 • บรรยายหัวข้อ “ประสบการณ์การทำงานและการศึกษาต่อ” ในโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ให้กับคณาจารย์ และนักศึกษาชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 120 คน (วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2546)
 • บรรยายหัวข้อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนาบุคลิกภาพตนและองค์กร อย่างสร้างสรรค์” ให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายอาวุโส บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 120 คน (เชิญเป็นครั้งที่ 4 วันที่ 6 กันยายน 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนาบุคลิกภาพตนและองค์กร อย่างสร้างสรรค์” ให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายอาวุโส บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 120 คน (เชิญเป็นครั้งที่ 3 วันที่ 29 สิงหาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “จริต 6 ศาสตร์แห่งความสำเร็จและศาสตร์แห่งความเป็นผู้นำในยุค สหัสวรรษ” โดยมีท่านกรรมการผู้จัดการใหญ่และเจ้าหน้าที่บริหารระดับสูง ของบริษัทรูเบียอุตสาหกรรม จำกัด ในเครือเบอร์ลี่ยุคเกอร์ จำนวน 100 คน เข้าฟังคำบรรยาย (เชิญเป็นครั้งที่ 2 วันที่ 27 สิงหาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “การให้บริการอย่างมืออาชีพ” ให้กับเจ้าที่ผู้ชำนาญการสายงานการตลาดและสายงานสนับสนุนการตลาดของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (วันที่ 20 สิงหาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนาบุคลิกภาพตนและองค์กร อย่างสร้างสรรค์” ให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายอาวุโส บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 120 คน (เชิญเป็นครั้งที่ 2 วันที่ 6 สิงหาคม 2545)
 • ได้รับเชิญสัมภาษณ์ลงบทความในนิตยสารต่างๆ ซึ่งเป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเรียนการทำงาน รวมทั้งวิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับสากล (Standard English) อาทิเช่น หนังสือผู้จัดการรายวัน ในหัวข้อ “สถาบัน Fast English… กุญแจความสำเร็จ” (วันที่ 10 กันยายน 2544) นิตยสารก้าวทันโลก “New Dimensions รายการพัฒนาคุณภาพชีวิต” (ฉบับที่ 88 ธันวาคม 2544) นิตยสารชีวิตงาน ในหัวข้อ “หลายมิติเพื่อการปรับปรุงตัวเอง” (ฉบับที่ 137 วันที่ 24-30 ธันวาคม 2544) และหัวข้อ “ปรัชญาการเรียนภาษาอังกฤษ” (ฉบับที่ 139 วันที่ 7-13 มกราคม 2545) นิตยสารชีวิตต้องสู้ “คนไทยคนเดียวที่ได้รับทุนฝรั่งเรียนถึง 17 ทุน” (ฉบับที่ 449 วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2545) นิตยสาร Smart JOB ในหัวข้อ “สถาบัน Fast English… ความรู้คู่คุณธรรม” (ฉบับที่ 77 วันที่ 27 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2545) นิตยสารแก้จน ”ภาษา (อังกฤษ) พารวย…หนึ่งเดียวในไทย คว้า17 ทุนทั่วโลก” (ฉบับที่ 15 ประจำเดือนมกราคม 2548)
 • แขกรับเชิญพิเศษในรายการบ้านเลขที่ 5 ในช่วงมาเยี่ยมมาเยือน “ผู้ที่ได้รับทุนเรียนต่างประเทศกว่า 17 ทุน” (วันที่ 1 สิงหาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “การเพิ่มศักยภาพในการทำงาน” ให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยพยาบาล สภากาชาดไทย จำนวน 200 คน (วันที่ 23 กรกฎาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์” ให้กับผู้จัดการสาขา และผู้บริหารระดับหัวหน้าส่วนขึ้นไปของธนาคารนครหลวงไทย สำนักงานใหญ่ (วันที่ 11 มิถุนายน 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “แนวคิดใหม่ในการพัฒนาบุคลิกภาพตนและองค์กรอย่างสร้างสรรค์” ให้กับผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายอาวุโส ในเครือบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (วันที่ 5 มิถุนายน 2545)
 • แขกรับเชิญในรายการสี่แยกข่าวไอทีวี ในหัวข้อ “คนรักเรียน รับทุนเรียนถึงด็อกเตอร์ 17 ทุน” (วันที่ 16 พฤษภาคม 2545)
 • ปฐมนิเทศพยาบาลจบใหม่จำนวน 130 คน ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี (วันที่ 2 เมษายน 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “หัวใจการเป็นผู้บริหารยุคใหม่” ให้กับระดับผู้จัดการฝ่ายและผู้จัดการภาคของธนาคารนครหลวงไทย สำนักงานใหญ่ จำนวน 90 คน (วันที่ 29 มีนาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต” ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (วันที่ 21 มีนาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์สุดยอดของการขายและคุณภาพบริการที่เป็นเลิศ” ที่ฮานาโกะ (วันที่ 4 มีนาคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาล” ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “รู้เขารู้เราและจริต 6” ให้กับนักศึกษาปี 4 ที่กำลังจะจบศึกษา จำนวน 300 คน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (วันที่ 25 มกราคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “พฤติกรรมการบริการที่เป็นเลิศ” ที่โรงพยาบาลสมิติเวช สาขาสุขุมวิท (วันที่ 11 มกราคม 2545)
 • บรรยายหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” จัดโดยโครงการนวัตกรรมการศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “Teamwork ” ให้กับนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (วันที่ 19 ตุลาคม 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “Leadership skills” ให้กับผู้บริหารบริษัท 3M ณ บริษัท 3M ประเทศไทย จำกัด (วันที่ 17 ตุลาคม 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อก้าวสู่มิติใหม่ของการสาธารณสุขไทย” ให้กับผู้บริหารระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 200 คน ณ รอแยลฮิลส์ รีสอร์ท จ.นครนายก (วันที่ 27 กันยายน 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “Bank Marketing” ให้กับผู้จัดการสาขาที่ดำรงตำแหน่งใหม่ทั่วประเทศ ณ ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ (วันที่ 23 กันยายน 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “นวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล” ให้กับระดับผู้บริหาร และพยาบาล รวม 120 คน ณ ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (วันที่ 10 กันยายน 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อตนเอง” ให้กับระดับผู้บริหาร และพยาบาล จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมจงจินต์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (วันที่ 30 กรกฎาคม 2544)
 • บรรยายหัวข้อ “วิธีการบริหารการเงินให้ประสบความสำเร็จ” ที่บริษัท AMD (Thailand) จำกัด
 • บรรยายหัวข้อ “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชีวิต” ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • บรรยายหัวข้อ “คิดได้แต่ทำไมถึงทำไม่ได้” ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 • บรรยายหัวข้อ “กฎเหล็กของการเป็นผู้นำ” จัดโดยโครงการนวัตกรรม การศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เป็นวิทยากรของธนาคารกรุงเทพไปบรรยายให้ผู้บริหาร และผู้จัดการสาขาทั่วประเทศ
 • เป็นตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศไปบรรยายที่วิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร (วปอ.) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก วิทยาลัยการทัพบก วิทยาลัยการทัพเรือ และวิทยาลัยการทัพอากาศ
 
:: ผลประเมินงานบรรยาย
 
:: รางวัลและเกียรติบัตร
 • ได้รับเลือกเป็นบุคคลตัวอย่าง "คนดีศรีสยาม" ประจำปี 2557 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2557 โดยรับพระราชทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
 • ได้รับเลือกเป็น "บุคคลคุณธรรม" ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 โดยรับโล่ห์เกียรติคุณจากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญโญ) ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช
 • Fast English ได้รับรางวัลผู้บริหารและนักพัฒนาองค์กรดีเด่นแห่งปี 2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2017 Fast English.
All Rights Reserved.
@